Algemene voorwaarden en Mandaatspecificaties

VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Huisregels

- proper sportschoeisel en sportkleding bij betreding club

- enkel herbruikbare drinkflessen of aankopen in de club. PMD en glas worden niet toegestaan

- 1 handdoek bij gebruik van toestellen, 1 handdoek voor transpiratie, 1 handdoek na het douchen, 1 saunadoek om op te zitten

- voorzichtig en juiste gebruik van alle fitnesstoestellen en sportmateriaal. Alles terugleggen behoort hier dan ook bij

- lockers zijn aanwezig en worden gebruikt op eigen risico. Lid kan eigen slot meebrengen of aankopen in de club. De lockers worden dagelijks geledigd door uzelf of door ons

- sauna wordt naakt gebruikt en lid zit op een handdoek

- respect voor mede-leden en personeel

- camerabeelden kunnen opgevraagd worden bij diefstal en/of vandalisme

- persoonlijke ID-badge wordt nooit doorgegeven aan andere gebruikers

- Tourniquet weigert uw toegang? Contacteer ons via 0468/41.57.96. Doet u dit niet en u forceert de tourniquet, dan wordt er 4 keer AnyTime flex domi aangerekend en komt u niet meer in de club tot dit betaalt is (indien geen schade aan het toestel).

Bij niet naleving zal artikel 16h en 19b. aangesproken worden en kan eventuele schade verhaalt worden op het lid die in overtreding is met de overeenkomst.Artikel 1. Deze overeenkomst is van toepassing op de fitnessclub die wordt uitgebaat door Oxy-Fun en haar rechtsopvolgers met uitbatingszetel Krekelmotestraat 62 bus 18 te 8870 Izegem

Artikel 2. De overeenkomst geeft de gebruiker het recht om gedurende de overeenkomst gebruik te maken van de faciliteiten van deze fitnessclub. Wat dit inhoudt staat vooraan op deze overeenkomst geformuleerd. Indien er een faciliteit wegvalt voor een bepaalde reden, is dit geen reden om het contract op te zeggen of geld terug te vragen.

Artikel 3. Oxy-Fun en haar rechtsopvolgers bepalen de interne werking, organisatie en mag/kan eenzijdig wijzigingen aanbrengen. Eventuele wijzigingen worden uitgehangen in de club.

Artikel 4. Tijdens vakantieperiodes of tijdens verbouwingen kan er sprake zijn van aangepast uurregeling of wijzigingen in het basispakket. De eventuele beperkingen die daaruit zouden kunnen voortvloeien, kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van deze overeenkomst, noch tot de schorsing ervan, noch tot een vermindering van de prijs, noch tot het bekomen van enige schadevergoeding.

Artikel 5. De gebruiker erkent op de hoogte te zijn van alle indicaties en contra indicaties bij zonnebank, trilplaat of andere apparaten in de club.

Artikel 6. De gebruiker gedraagt zich als een goede huisvader.

Artikel 7. De gebruiker stemt in met de huisregels van de club.

Artikel 8. De gebruiker verklaart hierbij te beschikken over een goede en voldoende fysieke conditie en dat hij/zij geen handicap of ziekte heeft die hem/haar of anderen zou kunnen schaden. Hij/zij verklaart ook een dokter te hebben geraadpleegd vooraleer hij naar de club komt. De club kan op elk moment vragen om een medisch attest voor te leggen.

Artikel 9. De gebruikers jonger dan 16 jaar mogen volgens de wet geen krachttraining doen. Indien u dit doet is dat op eigen verantwoordelijkheid en kan er geen aanspraak gemaakt worden bij Oxy-Fun en haar rechtsopvolgers indien er iets zou gebeuren.

Artikel 10. De gebruiker wordt bij deze uitdrukkelijk op gewezen stipt de instructies en waarschuwingen te respecteren van al het marteriaal die mag gebruikt worden na te leven. Oxy-Fun en haar rechtsopvolgers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of blessures die voortkomen bij het verkeerd gebruik ervan.

Artikel 11. Oxy-Fun en haar rechtsopvolgers zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies van eigen goederen of gebeurlijke ongevallen noch in de club noch op de parking en noch op de weg van of naar de club.

Artikel 12. In de mate een gebruiker de aansprakelijkheid van Oxy-Fun en haar rechtsopvolgers wil inroepen, dan dient dit te gebeuren ten laatste binnen de 7 kalenderdagen volgend op het feit dat aanleiding gaf tot de schade. Deze termijn is een vervaltermijn.

Artikel 13. Iedere gebruiker verklaart bij ondertekening een duplicaat van deze overeenkomst gekregen te hebben via mail of als kopie.

Artikel 14. Voorwerp van de overeenkomst en de komende wijzigingen kan men bekijken op www.fitnessizegem.be


Duur

Artikel 15a. De overeenkomst is van bepaalde duur en gaat in op de startdatum*. Alle abonnementen per domiciliëring worden automatisch verlengd na einddatum* van de overeenkomst en van rechtswege verlengd telkens voor de periode van één maand. Tenzij men uiterlijk één maand voor het verstrijken van de overeenkomst en vóór de 20ste van de maand een opzeg tekent aan de balie.

Artikel 15b. Wanneer een lid tijdelijk niet kan sporten, kan enkel op basis van een doktersattest de duur van het abonnement verlengd worden. Bij iedere verlenging wordt een administratievekost van €10 aangerekend.

Artikel 15c. Bij abonnementen waarvan het bedrag in één keer in contant of met factuur werd betaald, is geen teruggave mogelijk bij vroegtijdige verbreking. Deze ‘schorsing’ wordt wel verlengd met het aantal afwezige dagen mits een administratievekost van €10.

Artikel 15d. Bij permanente ongeschiktheid is Oxy-Fun en haar rechtsopvolgers niet verplicht tot enige terugbetaling van het abonnement. Deze permanente stopzetting kan enkel stopgezet worden mits het voorleggen van gespecialiseerde doktersattesten, één maand in acht te nemen en voor de 20ste van diezelfde maand van stopzetting.


De prijs

Artikel 16a. Aan de voorkant van deze overeenkomst kan u kiezen uit diverse abonnementen. Onze instapsbijdrage is een administratie- en een verzekeringskost (voor letsels opgelopen door defect aan het toestel). Indien u in een periode van 6 maanden voorafgaandelijk lid was in onze club, krijgt u 50% korting bij uw herinschrijving.

Artikel 16b. Indien u heeft gekozen voor een domiciliëring, dient dit 4 wekelijks / maandelijks betaalt te worden via domiciliëring. Bij een eventuele contante betaling aan de balie komt er 5 euro per maand bij aan nalatigheidskosten.

Artikel 16c. Indien de gebruiker een factuur wenst kan men dit steeds vragen. De forfaitaire administratiekost hiervoor is €15 excl. BTW. Meestal wordt uw abonnement ook geldig gezien in de boekhouding en hoeft u geen factuur te vragen.

Artikel 16d. De prijs van de domiciliëringen is jaarlijks indexeerbaar en gebeurt telkens tussen oktober en december.

Artikel 16e. Elke voltijdse student, tot max. 26 jaar, kan intekenen aan studententarief. Bij intekening vragen wij een inschrijvingsbewijs van de Hoge School. Wanneer men in dat jaar 26 jaar wordt, zal de domiciliëring aan studententarief automatisch omgezet worden naar een domiciliëring aan niet-studententarief. Dit zijn de tarieven van een AnyTime abonnement op dat moment.

Artikel 16f. De gebruikers die een abonnement via volledige contante betaling genomen hebben loopt het abonnement van rechtswege af op de einddatum* en wordt dus niet verlengd.

Artikel 16g. Indien u via de webshop een abonnement afsluit, heb je het recht om binnen veertien kalenderdagen na de dag van aankoop zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kan je doen op één van de manieren die beschreven zijn in artikel 19a. Deze bedenktijd geldt niet als je uw abonnement afsluit in de club. Indien je binnen de bedenktijd van veertien kalenderdagen besluit af te zien van het lidmaatschap en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos en krijgt u uw geld terug. Als het lidmaatschap (vanaf 1 keer) wel is gebruikt in deze periode van activering, dan worden de aantal dagpassen aangerekend en alsnog het inschrijvingsgeld. 

Artikel 16h. Indien u één van onze huisregels schendt, wordt er 4 keer een AnyTime flex domi aangerekend en komt u niet meer in de club tot dit betaalt is.


Niet betaling

Artikel 17a. Bij een niet-betaling komt er 5 euro per maand forfaitaire administratiekost bij. Dit wordt opgevraagd via domi of contant aan de balie.

Artikel 17b. Bij niet betaling na diverse opvragingen is bovenop deze 5 euro per maand aan nalatigheidskost, een intrest van 10% te rekenen vanaf de dag van de overeenkomst en een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd met een minimum van 50 euro. Indien er hiervoor een incassobureau ingeschakeld moet worden zullen de extra kosten die hiermee gepaard gaan aangerekend worden aan het lid (ouder / voogd indien lid geen 18 jaar is). Ook kan uw abonnement per direct gestopt worden.


Lidkaart

Artikel 18a. De gebruiker kan enkel binnen met eigen ID-badge (mits er geen openstaande bedragen zijn).

Artikel 18b. De ID-badge is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen of doorgegeven worden aan andere personen. Bij misbruik betalen beiden (eigenaar van ID-badge en nieuwe gebruiker) een schadevergoeding van 5 maanden flex AnyTime.

Artikel 18c. Een nieuwe ID-badge kan steeds aangekocht worden. De oude wordt gewist uit het systeem.


Stopzetting

Artikel 19a. Elk lid dat een abonnement via domiciliëring heeft afgesloten kan het abonnement, na de contractueel afgesproken termijn (einddatum*) stopzetten mits een opzegtermijn van één maand in acht te nemen en voor de 20ste van diezelfde maand. Indien de gebruiker minderjarig is, komt één van de ouders/voogd naar de club om een opzegging te tekenen.

Artikel 19b. Onverminderd de bepalingen van art. 1184 B.W. kan Oxy-Fun, en haar rechtsopvolgers, een gebruiker op elk moment en met onmiddellijke ingang uitsluiten indien de overeenkomst niet wordt gerespecteerd. De uitsluiting kan géén aanleiding geven tot terugbetaling van uw abonnement. De uitsluiting kan ook geen aanleiding geven tot iedere vorm van vergoeding vanwege Oxy-Fun en haar rechtsopvolgers aan de uitgesloten gebruiker.

Bij zware vermoedens of feiten van vandalisme of diefstal, zal Oxy-Fun en haar rechtsopvolgers deze gebruiker onmiddellijk de toegang ontzeggen en worden de camerabeelden overhandigd aan de Politie.


Europees domiciliëringsmandaat SEPA

Artikel 20. Door ondertekening bij Mandaat ref. geeft het lid/ouder lid/voogd de toestemming aan Oxy-Fun, en haar rechtsopvolgers, vermeld in Artikel 1. de opdracht om zijn/haar rekening te debiteren met het gecontracteerde maand- of 4 wekelijks bedrag gedurende de duur van de overeenkomst zoals vermeld in Artikel 15. Dit is een terugkerende invordering tot er een stopzetting gebeurt.


Mandaatspecificaties

Oxy-Fun bvba: schuldeisernummer: BE23ZZZ0698641312

En haar rechtsopvolgers schuldeisernummer: (wordt meegedeeld bij overname)


Geschillen

Artikel 21. Enkel de Belgische wet (Vlaams Gewest) is van toepassing, zelfs indien de klant in het buitenland is gevestigd. Voor alle geschillen met betrekking tot de uitvoering en interpretatie van huidige overeenkomsten is enkel het Vredegerecht van het kanton Izegem, de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel te Gent bevoegd en deze bevoegdheidsbepaling geldt ook in geval van kortgeding. Alle bedragen zijn betaalbaar op de vennootschapszetel of op de vennootschapsrekening.Oxy-Fun bvba – Krekelmotestraat 62 bus 18 te 8870 Izegem – BE 0698.641.312 – RPR Gent - afdeling Kortrijk – Rek. nr. : BE72 0018 4100 3416


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x